گاهی فکر میکنم آدم چقد باید قوی باشه تا مامان بشه

مامانم میگفت وقتی بابام فهمیده من دخترم یه هفته باهاش حرف نمیزده!! فکر نکنید من قرن ها سن دارم من 18سالمه ،فقط؛ بابام ترکه. 

آخه یکی نبوده بگه این طفلک که تخمکش ایکسه اگرم دختر نمیخواستی تقصیر خودته...

البته لازمم نبوده کسی بگه چون بابام پزشکه؛خودش احتمالا می دونسته...

پس این سواد لعنتی به چه درد میخوره اگر نمیتونه از همچین حماقت هایی چلوگیری کنه؟

یکی از دوستام باباش دندون پزشکه؛موقعی که میره بیرون درو روی دخترش قفل میکنه تلفنم میکشه!

پس این سواد لعنتی به چه دردی میخوره؟